Kategorie

Marki

Polityka prywatności

Informujemy że z dniem 01.01.2019 nowym właścicielem sklepu Medshop.pl jest firma BlueForce

 

Medyczny sklep internetowy, działający pod adresem www.medshop.pl, prowadzony jest przez firmę BlueForce , ul. Gdynska 25, 58-100 Świdnica NIP: 6922276191 REGON: 022155441

Blue Force ("Firma") Przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.medshop.pl, www.medshop.com.pl,

• Medshop.pl oferuje towary tylko od najlepszych producentów, którzy gwarantują najwyższą jakość i satysfakcję. Staramy się dostarczyć jak najwięcej informacji o oferowanych przez nas produktach. Jeśli jednak okażą się one niewystarczające, zawsze klient ma możliwość konsultacji z nami. Nasi pracownicy pomogą dokonać optymalnego wyboru. Jeżeli pomimo tego będziesz niezadowolony z zakupu, masz prawo do jego zwrotu w ciągu 14 dni od daty zakupu.
• Wysyłane przez nas przedmioty są specjalnie pakowane, aby zapewnić ich dotarcie do naszych klientów w nienaruszonym stanie.

• Transakcje obsługiwane są przez serwis "PAYU", "PayPal" i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji.
Wymiana informacji pomiędzy sklepem/serwisem oraz bramkami jest szyfrowana w oparciu o technologie SSL.
Nad prawidłowym przebiegiem realizacji transakcji, czuwa wyspecjalizowana sekcja bezpieczeństwa, a także profesjonalny Dział Obsługi Użytkownika. Wszystkie transakcje poddawane są monitoringowi.

• Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
1. Klientów Sklepu Internetowego Medshop.pl (dalej „Sklep”), działającego pod adresem www.medshop.pl lub www.medshop.com.pl (tj. osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie) oraz
2. innych osób fizycznych, które korzystają z serwisu działającego pod adresem www.medshop.pl lub www.medshop.com.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu, osób zainteresowanych zatrudnieniem w firmie lub kontaktem ze firmą w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).

• Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Firma.

• Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Firmę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:
a. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
b. marketingu usług świadczonych przez Firmę oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
c. obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu),
d. logowania do Konta (tj. podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować stan złożonych przez niego Zamówień),
e. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
f. przesyłania przez Firmę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter),
g. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
h. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,
i. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
j. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,
k. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
l. zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.

• Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są przez Firmę w celu:
a. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
b. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
c. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
d. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

• Firma zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
• Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.6. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
• Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Produktów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.
• W przypadku gdy Firma występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez skorzystać z funkcji na stronie„Zaloguj się” do swojego konta > Newsletter , a następnie wybraniu pola: „Usuń mnie z listy” – opcja dostępna w serwisie Sklepu.
• Firma, na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz osoby korzystającej z serwisu oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce
Firmy Home.pl w celu prawidłowego wykonania przez ww. firmę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem serwisem Sklepu. Przekazanie danych Klienta firmie Home.pl. w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa wyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Klienta w trakcie procesu Rejestracji. Przekazanie danych osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu, następuje z momentem rozpoczęcia korzystania z serwisu przez daną osobę.
• Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez BLUE FORCE , ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica
NIP: 8842787430 KRS: 0000710043 REGON: 369037879

Powierzone nam dane osobowe służą wyłącznie w celu realizacji umowy
- wysłania zamówienia oraz
- jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o dostępnych poradach, artykułach doradczych, a także o nowościach, promocjach oraz wyprzedażach
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
• Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. Wystarczy na stronie skorzystać z funkcji „Zaloguj się” do swojego konta. Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
- rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


• Firma informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z serwisem Sklepu w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem Sklepu. Spółka informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu Sklepu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w serwisie Sklepu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
• Firma wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.

Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik seriwsu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu Sklepu i umożliwiają:
1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
2. dostosowanie i optymalizację serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
3. tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
4. personalizacji przekazów marketingowych,
5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas.

Użytkownik serwisu, Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

W Sklepie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Firmy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów.
• Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
• Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
• Firma oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Firmie na konto e-mail: sklep@medshop.pl
• Jednocześnie Firma oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
• Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.