Aktualnie zmieniamy się dla Ciebie. Beta testy.

Język

Email: support@medshop.one

Mój koszyk

Pomoc / Praca i ogloszenia

Praca, ogloszenia i składnie ofert

Praca: 


[ ! ] Ciągle trwa nabór programistów w technologii Magento i .NET, aktualnie poszukujemy:

- Senior Developer Magento

- Big Data Architekt

- Data scientist

- Machine Learning Architect

- IT Architect

- Senior developer .NET

- UI Designer

- IoT Architect

- PM

- UX & Communication Expert

- zgłoś swoją kandydaturę wypełniając formularz lub pisząc do nas!

Ogłoszenia i oferty:


Tutaj Publikujemy ogłoszenia dzięki którym spełnieniamy zasady konkurencyjności, dając wszystkim możliwość złożenia oferty.

Zakończone :

Oferta nr_13128N2019_Polish Chinese translation (13128N2019)

Tłumacza języka Polskiego na Chiński, Angielskiego na Chiński

Proszę o przesłanie oferty i wstępnego kosztu tłumaczenia dla przykładu:
10000 znaków z polskiego na chiński,
10000 znaków z angielskiego na chiński,

Dokument excel /word, Tłumaczenie nie przysięgłe, typ dokumentu: Medyczny
data publikacji: 18.12.2020
data zakończenia: 18.01.2021

termin zapytań i zgłaszania oferty na adres email: faktura @ force . blue lub numer telefonu [ usuniety ]

Zakończone: oferent wyłoniony - Adwert Center,

adres: ul. gen. Wł. Andersa 71/15, 58-304 Wałbrzych

Cena zamówienia: 120 000 PLN netto.

OPIS i specyfikacja zamowienia:

Nazwa firmy i adres zamawiającego: Blue Force , ul. Gdyńska 25/10, 58-100 Świdnica, NIP: 6922276191, email: faktura@force.blue
Tryb zamówienia: nieograniczony ,wkład nie wymagany.
Kwota środków przeznaczona na tłumaczenia z Grantu Paih: powyżej 50 tyś PLN/do 120 tyś PLN Kod CPV 79530000-8: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
Adres strony internetowej : medshop.pl/praca-ogloszenia-skladanie-ofert
Czas realizacji: 12 miesięcy od momentu podpisania umowy.
Kryteria oceny: najniższa cena [100%], tłumaczenie medyczne,
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian w postępowaniu ofertowym na każdym etapie, w tym również
przed zakończeniem, po zakończeniu i wyłonieniu Oferenta: odnośnie wydłużenia czasu realizacji, składania ofert, anulowania, utworzenia ponownie oferty, czasu do wprowadzania zmian przez oferentów, i innych (np. ze względu na brak wypłat środków z grantu, przedłużenie wypłat, pogorszenie sytuacji związanej z pandemią i innych).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - brak możliwości składania innych propozycji, brak możliwości wysłania dokumentów w celu wyceny, brak możliwości składania ofert częściowych ( na jedna oferte na tłumaczenia to max. 120 tys pln), Za ofertę uważa się przesłanie oferty z wstępnym kosztem tłumaczenia dla przykładu 10000 TYŚ znaków ze spaciami ( wyjściowa kalkulacja dla różnych standardów ), dla przykładu: standard europejski: 1500 znaków ze spacjami = 200 wyrazów ( 1333 wyrazów = 10000 znaków ) ] -dopouszczone mogą być oferty na wyrazy.
Przesłane ofert dla innych propozycji, dla przykladu na 1600 lub 1800 znaków, zostana adekwatnie przeliczone dla 10000 znaków ze spacjami dla obliczenia ceny kosztu tłumaczenia.
Odwołanie się jest możliwe w ciągu 10 dni od zakończenia oferty.
Wszyscy oferenci maja prawo wgladu do protokołu wyboru oferty, na żadanie.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z określonymi specyfikacji zamówienia i  kryteriami, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;
Zamawiający zawiadamia na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty i wyłonionego ofertenta,
Termin wysłania oferty drogą elektroniczną nie powinien przekroczyc daty zakończenia oferty ( daty podanej przy każdej ofercie ) tj. do końca dnia podanej w ofercie, do godziny 23:59, oferty wysłane pocztą tradycyjna - decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego również nie powinien on przekroczyć dnia zakończenia oferty.
Termin związania z ofertą 24 miesiace od momentu podpisania umowy.
Podstawa wykluczenia : Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.

Składajc oferte oświadczasz że :
1) nie podlegasz wykluczeniu oraz spełniasz warunki udziału w postępowaniu;
2) spełniasz kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3.

1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, w ramach projektu objętego zapisami przedmiotowej umowy o dofinansowanie.
2. Jako oferent oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach Projektu:
a) z podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci),
b) z podmiotami, którym zostały udzielone zamówienia w ramach Projektu (wykonawcy),
nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiajacym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiajacego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiajacego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


3) ma świadomosć RODO, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Państwa danych osobowych jest Blue Force, ul. Gdyńska 25/10 , 58-100 Świdnica,
inspektorem ochrony danych osobowych Blue Force jest
kontakt: faktura@force.blue;
Posiadacie Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Podpisanie umowy i oświadczeń zostanie podpisane tylko z oferentem składającym najkorzystaniejsza oferte.

Oferta nr_09726N2019_Polish Arabic translation  (13128N2019)

Tłumacza języka Polskiego na Arabski, Angielskiego na Arabski

Proszę o przesłanie oferty i wstępnego kosztu tłumaczenia dla przykładu:
10000 znaków z polskiego na arabski,
10000 znaków z angielskiego na arabski,

Dokument excel /word, Tłumaczenie nie przysięgłe, typ dokumentu: Medyczny
data publikacji: 10.06.2020
data zakończenia: 10.07.2020

zapytania i zgłaszania oferty na adres email: faktura @ force . blue lub numer telefonu [ usuniety ]

Zakończone: oferent wyłoniony - Karawni & CO,

adres: Office No. 402 – Building 12 – Bay Square – PO. Box 334430 – Dubai – United Arab Emirates 

Cena zamówienia: 120 000 PLN netto.

OPIS i specyfikacja zamowienia:

Nazwa firmy i adres zamawiającego: Blue Force , ul. Gdyńska 25/10, 58-100 Świdnica, NIP: 6922276191, email: faktura@force.blue
Tryb zamówienia: nieograniczony ,wkład nie wymagany.
Kwota środków przeznaczona na tłumaczenia z Grantu Paih: powyżej 50 tyś PLN/do 120 tyś PLN Kod CPV 79530000-8: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
Adres strony internetowej : medshop.pl/praca-ogloszenia-skladanie-ofert
Czas realizacji: 12 miesięcy od momentu podpisania umowy.
Kryteria oceny: najniższa cena [100%], tłumaczenie medyczne,
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian w postępowaniu ofertowym na każdym etapie, w tym również
przed zakończeniem, po zakończeniu i wyłonieniu Oferenta: odnośnie wydłużenia czasu realizacji, składania ofert, anulowania, utworzenia ponownie oferty, czasu do wprowadzania zmian przez oferentów, i innych (np. ze względu na brak wypłat środków z grantu, przedłużenie wypłat, pogorszenie sytuacji związanej z pandemią i innych).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - brak możliwości składania innych propozycji, brak możliwości wysłania dokumentów w celu wyceny, brak możliwości składania ofert częściowych ( na jedna oferte na tłumaczenia to max. 120 tys pln), Za ofertę uważa się przesłanie oferty z wstępnym kosztem tłumaczenia dla przykładu 10000 TYŚ znaków ze spaciami ( wyjściowa kalkulacja dla różnych standardów ), dla przykładu: standard europejski: 1500 znaków ze spacjami = 200 wyrazów ( 1333 wyrazów = 10000 znaków ) ] -dopouszczone mogą być oferty na wyrazy.
Przesłane ofert dla innych propozycji, dla przykladu na 1600 lub 1800 znaków, zostana adekwatnie przeliczone dla 10000 znaków ze spacjami dla obliczenia ceny kosztu tłumaczenia.
Odwołanie się jest możliwe w ciągu 10 dni od zakończenia oferty.
Wszyscy oferenci maja prawo wgladu do protokołu wyboru oferty, na żadanie.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z określonymi specyfikacji zamówienia i  kryteriami, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;
Zamawiający zawiadamia na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty i wyłonionego ofertenta,
Termin wysłania oferty drogą elektroniczną nie powinien przekroczyc daty zakończenia oferty ( daty podanej przy każdej ofercie ) tj. do końca dnia podanej w ofercie, do godziny 23:59, oferty wysłane pocztą tradycyjna - decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego również nie powinien on przekroczyć dnia zakończenia oferty.
Termin związania z ofertą 24 miesiace od momentu podpisania umowy.
Podstawa wykluczenia : Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.

Składajc oferte oświadczasz że :
1) nie podlegasz wykluczeniu oraz spełniasz warunki udziału w postępowaniu;
2) spełniasz kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3.

1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, w ramach projektu objętego zapisami przedmiotowej umowy o dofinansowanie.
2. Jako oferent oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach Projektu:
a) z podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci),
b) z podmiotami, którym zostały udzielone zamówienia w ramach Projektu (wykonawcy),
nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiajacym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiajacego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiajacego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3) ma świadomosć RODO, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Państwa danych osobowych jest Blue Force, ul. Gdyńska 25/10 , 58-100 Świdnica,
inspektorem ochrony danych osobowych Blue Force jest
kontakt: faktura@force.blue;
Posiadacie Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podpisanie umowy i oświadczeń zostanie podpisane tylko z oferentem składającym najkorzystaniejsza oferte.


Zaglądaj do nas , niebawem będziemy poszukiwać kolejnych oferentów.

Search engine powered by ElasticSuite