Global Selling

Start          Grow          Learn          Pricing          FAQ

Sell more with Medshop

GROW

Sellers who have used Medshop One tools generate on average 5x more revenue in the first year than other sellers. Start today and grow faster!

Together, we protect your brand and give you peace of mind

Medshop Brand Registry pomaga chronić Twoją własność intelektualną (IP), zarządzać ofertami i rozwijać firmę. Medshop.One działając na swoim doświadczeniu , stara się ciągle rozwijac aby pomagać klientom na całym świecie, tworząc bezpieczne miejsce w którym chroni marki i klientów przed oszustwami i nadużyciami.

Medshop Brand Registry helps you protect your intellectual property (IP), manage your offers and grow your business. Medshop.One, acting on its experience, tries to constantly develop to help customers around the world, creating a safe place where it protects brands and customers from fraud and abuse.

Protection starts DAY .ONE 

Ty najlepiej znasz swoją markę i własność intelektualną. Wystarczy zarejestrować się w rejestrze marki i udostępniać informacje o swojej marce. Zapewnimy Ci spokój, aktywując proaktywne zabezpieczenia, które pomogą zatrzymać złe oferty i złych aktorów.

You know your brand and intellectual property best. All you need to do is register with the Brand Registry and share information about your brand. We'll give you peace of mind by activating proactive safeguards to help stop bad deals and bad actors.

Get ready to Premiere 1.O N E

Good start is important in businnes. For Medshop sellers, the first 6 months are especially critical for establishing marketing, fulfillment, pricing and other practices to accelerate performance beyond launch. Launch Premiere 1.ONE is what Medshop data scientists call the use of five selling programs—Brand Registry, Content, Fulfillment by Medshop, Automated Pricing, and Advertising—within those first 6 months. On average, sellers achieving Launch Premiere 1.ONE generate 5x more first-year revenue than other sellers

Enroll your brand in Brand Registry
Enhance your product detail pages with M Content
Set up with Fulfillment by Medshop
Automate pricing on your offers
Create Sponsored Products ad campaigns, Coupons, Deals

Additional options to secure your brand:

Bran Registry

Content

Automated Pricing

Advertising

Fulfilment by Medshop

Brand Registry

Register & protect your brand

Brand Registry unlocks a suite of automated tools to help you protect and differentiate your brand, including protection and search tools to find and report violations.

Brand Registry odblokowuje zestaw zautomatyzowanych narzędzi, które pomogą Ci chronić i wyróżniać Twoją markę, w tym narzędzia do ochrony i wyszukiwania w celu znajdowania i zgłaszania naruszeń.

See more

Eligible new resellers who sign up for the Brand Registry can receive additional sales bonuses, free Expert Voice registration for one product to start product reviews ($100 value), and codes to proactively protect your products from counterfeits ($100 value) ).
View all incentives.

Kwalifikujący się nowi sprzedawcy, którzy zarejestrują się w Register Brand, mogą otrzymać dodatkową premie od sprzedaży, bezpłatną rejestrację Expert Voice dla jednego produktu w celu rozpoczęcia recenzji produktów (o wartości 100 USD) oraz kody proaktywnie chroniące Twoje produkty przed podróbkami (o wartości 100 USD).

 

Content

Raise the content of the product page

Use Content  to showcase your brand and product features on Medshop product detail pages. List all technical specifications, product information comparison attributes and complete them with rich content, photos, videos or product configuration. Then run conversion optimization tests with our tools..

Użyj treści Contentu , aby zaprezentować swoją markę i cechy produktu na stronach ze szczegółowymi informacjami o produktach Medshop.Wymień całą specyfikacje techniczną, atrybuty porównawcze informacji o produktach i uzupełnij je bogatymi treściami, zdjęciami, filmami lub konfiguracją produktu. Następnie przeprowadź testy optymalizujące konwersję za pomocą naszych narzędzi..

Fulfillment by Medshop

Get the .ONE badge

Fulfillment by Medshop (FBM), it's a flexible service that gives all retailers an opportunity they haven't had before. You store your products in one of Medshop hundreds of fulfillment centers, connected around the world, and we pick, pack, ship, and provide customer service. FBM can help you scale your business, reach more customers, and make your offers more attractive to ONE members.

Fulfillment by Medshop (FBM), to elastyczna usługa, która daje wszystkim sprzedawcom detalicznym możliwości, których wcześniej nie mieli. Przechowujesz swoje produkty w jednym z setek centrów logistycznych Medshop, połączonych na całym świecie, a my wybieramy, pakujemy, wysyłamy i zapewniamy obsługę klienta. FBM może pomóc w skalowaniu biznesu, dotarciu do większej liczby klientów i uatrakcyjnieniu ofert dla członków ONE..

See more

Eligible new sellers who start today can receive $100 off inbound FBM shipping using the Medshop Partnered Carrier program ($100 for sellers outside the U.S. using Medshop Global Logistics). In addition, get 60 days free storage for 60 units plus 60 days of free liquidations in our Fulfillment Centers.

Kwalifikujący się nowi sprzedawcy, którzy rozpoczną działalność dzisiaj, mogą otrzymać 100 USD zniżki na wysyłkę przychodzącą FBM, korzystając z programu Medshop Partnered Carrier (100 USD dla sprzedawców spoza USA korzystających z Medshop Global Logistics). Ponadto uzyskaj 60 dni bezpłatnego przechowywania 60 jednostek plus 60 dni bezpłatnej likwidacji w naszych centrach realizacji..

 

Automated pricing

Adjust prices automatically and quick

You no longer have to worry about changing the price and doing Sisyphean work.Automate Pricing tool can help you adjust your prices quickly and automatically against your competition to help your chance of becoming the Featured Offer. Choose the listings you want to enroll, set price limits, and let Medshop help keep your prices sharp 24 hours a day, 7 days a week—while you focus on other aspects of your business.

Nie musisz już martwić się o zmianę ceny i wykonywanie syzyfowej pracy. Narzędzie Automatyczna wycena pomoże Ci szybko i automatycznie dostosować ceny do konkurencji, aby zwiększyć Twoje szanse na zostanie Wyróżnioną Ofertą. Wybierz aukcje, które chcesz zarejestrować, ustaw limity cenowe i pozwól Medshopowi pomóc Ci utrzymać ceny na wysokim poziomie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu — podczas gdy ty możesz skupić się na innych aspektach swojej działalności.

Advertising

Advertising

Brand Registry unlocks a suite of automated tools to help you protect and differentiate your brand, including protection and search tools to find and report violations.

Brand Registry odblokowuje zestaw zautomatyzowanych narzędzi, które pomogą Ci chronić i wyróżniać Twoją markę, w tym narzędzia do ochrony i wyszukiwania w celu znajdowania i zgłaszania naruszeń.

See more

Eligible new resellers who sign up for the Brand Registry can receive additional sales bonuses, free Expert Voice registration for one product to start product reviews ($100 value), and codes to proactively protect your products from counterfeits ($100 value) ).
View all incentives.

Kwalifikujący się nowi sprzedawcy, którzy zarejestrują się w Register Brand, mogą otrzymać dodatkową premie od sprzedaży, bezpłatną rejestrację Expert Voice dla jednego produktu w celu rozpoczęcia recenzji produktów (o wartości 100 USD) oraz kody proaktywnie chroniące Twoje produkty przed podróbkami (o wartości 100 USD).

 

We’ll help you get started!

Start your journey risk-free with Medshop.One. You can only Gain!. To help you achieve the perfect Premiere for you, we offer tools for new sellers, selling branded products, advertising based on a cost-per-click (CPC) model or starting product reviews and much more - plus a discount on ONE Program delivery, storage, returns and more thanks to the Fulfillment by Medshop service.

Rozpocznij swoją podróż nic nie ryzykując. Możesz tylko zyskać. Aby pomóc Ci w osiągnięciu idealnej Twójej Premiery, oferujemy narzędzia dla nowych sprzedawców, sprzedaż produktów markowych, reklamy opartych na modelu kosztu kliknięcia (CPC) lub rozpoczęcie recenzji produktów i wiele więcej — a także zniżkę na dostawę Program ONE, przechowywanie, zwroty i nie tylko dzięki usłudze Fulfillment by Medshop.

Get started today with these incentives for new sellers:

► Get your first percentage of sales back from the sale of branded products

► Earn discounts on FBM inbound shipping with the Medshop Full Partnered Carrier program

► Sellers receive discounts on fulfillment fees through Medshop Global Logistics

► Get 60 days free holding of 30 units plus 60 days free liquidation with Fulfillment by Medshop

► Get $50 credit for sponsored product CPC ads - rates are up to you

► Get Up To Free Transparency Codes ($100 Value)

► Register ONE product for free on Expert Voice to get up to 1 expert review ($100 worth)

Full list of incentives for new sellers and how to qualify. Visit Seller Central for details Terms and conditions apply. →

Your potential benefits programs

Program

Your Incentive

How to get

Brand registry

1% bonus on for your first $1M in branded sales..

Complete Medshop Brand Registry and be identified as a brand owner no later than six months after listing your first buyable ASIN. Learn more..

Expert Voice

100$ credit

Complete Medshop Brand Registry and be identified as a brand owner no later than six months after listing your first buyable ASIN and enroll a product in Expert Voice. Learn more..

Detection

100$ credit.

Complete Medshop Brand Registry with a registered trademark, be identified as a brand owner no later than six months after listing your first buyable ASIN, and enroll in Detection. Learn more.

Fulfillment by Medshop (FBM)

90 days free storage on 50 units (or 30 oversize units).

Apparel/Shoes: 90 days free storage on 100 units

Send inventory to an Medshop fulfillment center within 12 months of listing your first buyable ASIN for auto-enrollment in FBM New Selection. Learn more.

90 days free liquidations on 50 units (or 30 oversize units)

Apparel/Shoes: 90 days free liquidations on 100 units

Medshop Partnered Carrier program

$100 off inbound shipping.

Send inventory to an Medshop fulfillment center within 12 months of listing your first buyable ASIN. Learn more.

Medshop Global Logistics

1% bonus on for your first $1M in branded sales..

Send inventory to an Medshop fulfillment center within 12 months of listing your first buyable ASIN. Learn more.

Sponsored products

$50 credit

Send inventory to an Medshop fulfillment center within 12 months of listing your first buyable ASIN. Launch a Sponsored Products campaign for an FBM ASIN for the first $100 in credits. Advertise an FBM ASIN for at least 30 days for the second. Learn more.

Coupons

$50 credit

Create a coupon within 12 months of listing your first ASIN. Learn more.

Start selling today

Put your products in front of the millions of customers who search Medshop every day.