Fulfillment by Medshop (FBM)

Start          Grow          Learn          Pricing          FAQ

FBM: Let Medshop collect, pack and ship your orders

GROW

Sellers who have used Medshop One tools generate on average 5x more revenue in the first year than other sellers. Start today and grow faster!

What is Fulfillment by Medshop (FBM)?

Fulfillment by Medshop (FBM) is an outsourcing service for companies that allows you to fulfill orders to Medshop. Vendors send products to Medshop fulfillment centers, and when the customer makes a purchase, we select, pack and ship the order in our centers. We can also provide customer service and process returns for these orders.

Fulfillment by Medshop (FBM) to usługa outsourcingowa dla firm która pozwala na realizacji zamówień do Medshop. Vendorzy wysyłają produkty do centrów realizacji Medshop, a gdy klient dokonuje zakupu, w naszych centrach wybieramy, pakujemy i wysyłamy zamówienie. Możemy również zapewnić obsługę klienta i przetwarzać zwroty dla tych zamówień.

Try FBM and enjoy the automation of shipments, returns and more

For new sellers, Medshop offers an incentive program free promotional clicks on ads, free shipping to fulfillment centers, free storage, free liquidation and free returns handling. Terms apply.

How FBM works

Fulfillment by Medshop can help decrease fulfillment headaches as you scale your business.

Step 1

Set up FBM.

Create your Medshop selling account, and login to Seller Central to set up FBM

Step 2

Create product listings.

Once you add products to the Medshop catalog, specify FBM inventory

Step 3

Prepare products for shiping.

Prepare the products for safe and secure transportation to a fulfillment center, according to Medshop packing guidelines and shipping and routing requirements

Step 4

Send products to Centrum Medshop.

Create a shipping plan, print Medshop shipment ID labels, and send shipments to Medshop fulfillment centers. Learn more about sending inventory to Medshop

Brand Registry

Save time and help grow your business with FBM

You sell it, we ship it. Medshop has one of the most advanced fulfillment elastic networks in the world. With FBM, you store products in Medshop's fulfillment centers, and we pick, pack, ship, and provide customer service for these products. FBM can help you scale your business and reach more customers.

Sprzedajesz, my wysyłamy. Medshop posiada jedną z najbardziej zaawansowanych elastycznych sieci realizacji zamówień na świecie. Dzięki FBM przechowujesz produkty w centrach logistycznych Medshop, a my wybieramy, pakujemy, wysyłamy i zapewniamy obsługę klienta w zakresie tych produktów. FBM może pomóc w skalowaniu biznesu i dotarciu do większej liczby klientów.

See more

Eligible new resellers who sign up for the Brand Registry can receive additional sales bonuses, free Expert Voice registration for one product to start product reviews ($100 value), and codes to proactively protect your products from counterfeits ($100 value) ).
View all incentives.

Kwalifikujący się nowi sprzedawcy, którzy zarejestrują się w Register Brand, mogą otrzymać dodatkową premie od sprzedaży, bezpłatną rejestrację Expert Voice dla jednego produktu w celu rozpoczęcia recenzji produktów (o wartości 100 USD) oraz kody proaktywnie chroniące Twoje produkty przed podróbkami (o wartości 100 USD).

 

Restock inventory FBM 

Maintaining your FBA inventory at the right level is key to offering fast delivery to One Program customers. Medshop free tools on Seller Central can help you:.

Reduce out-of-stocks
Get more one day and same day orders
Minimize excess inventory
Protect your sales rank
Save time and money

The tools offer recommendations based on your sales history, demand forecast and seasonality, and your inputs to help you determine how much inventory to send and when to send it. They are free to use, and directly integrated into Seller Central’s shipment creation workflow.

Launch other Premiere ONE programs:

Bran Registry

Content

Automated Pricing

Advertising

Fulfillment by Medshop

Brand Registry

FBM Multichanell

Full Access to Medshop fulfillment network belongs to you. Leverage multi-channel execution to expand and meet demand. 

Pełny dostęp do sieci dystrybucji Medshop należy do Ciebie. Zaspokajaj popyt, wykorzystując realizację wielokanałową.

Manage excess inventory

Optimize your inventory levels by knowing when to mark down or remove your products. Monitor detailed information about storage fees, opportunities to drive sales, and suggestions to help improve returns on your inventory.

Zoptymalizuj poziomy zapasów, wiedząc, kiedy przecenić lub usunąć produkty. Monitoruj szczegółowe informacje o opłatach za przechowywanie, możliwościach zwiększania sprzedaży i sugestiach, które pomogą zwiększyć zwroty z Twoich zapasów..

Inventory Performance Dashboard

Your Inventory Performance Dashboard displays your Inventory Performance Index (IPI) score, along with key influencing factors. Be sure to check your IPI score regularly—a low score could lead to overage fees and limit your ability to send more inventory. Learn more about protecting your brand.

Pulpit nawigacyjny wydajności zapasów wyświetla Twój wskaźnik wydajności zapasów (IPI) wraz z kluczowymi czynnikami wpływającymi. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać swój wynik IPI — niski wynik może prowadzić do opłat za nadwyżki i ograniczać możliwość wysyłania większej ilości zapasów. Dowiedz się więcej o ochronie swojej marki.

Track inventory age

Improve sell-through rates and avoid long-term storage fees. Use Inventory Age tools to understand how much inventory you’re holding, and see how long it’s been in fulfillment centers..

Popraw współczynniki sprzedaży i unikaj długoterminowych opłat za przechowywanie. Skorzystaj z narzędzi Inventory Age, aby dowiedzieć się, ile posiadasz zapasów i zobaczyć, jak długo są one w centrach realizacji.

Fulfillment by Medshop

Get the .ONE badge

Fulfillment by Medshop (FBM), it's a flexible service that gives all retailers an opportunity they haven't had before. You store your products in one of Medshop hundreds of fulfillment centers, connected around the world, and we pick, pack, ship, and provide customer service. FBM can help you scale your business, reach more customers, and make your offers more attractive to ONE members.

Fulfillment by Medshop (FBM), to elastyczna usługa, która daje wszystkim sprzedawcom detalicznym możliwości, których wcześniej nie mieli. Przechowujesz swoje produkty w jednym z setek centrów logistycznych Medshop, połączonych na całym świecie, a my wybieramy, pakujemy, wysyłamy i zapewniamy obsługę klienta. FBM może pomóc w skalowaniu biznesu, dotarciu do większej liczby klientów i uatrakcyjnieniu ofert dla członków ONE..

See more

Eligible new sellers who start today can receive $100 off inbound FBM shipping using the Medshop Partnered Carrier program ($100 for sellers outside the U.S. using Medshop Global Logistics). In addition, get 60 days free storage for 60 units plus 60 days of free liquidations in our Fulfillment Centers.

Kwalifikujący się nowi sprzedawcy, którzy rozpoczną działalność dzisiaj, mogą otrzymać 100 USD zniżki na wysyłkę przychodzącą FBM, korzystając z programu Medshop Partnered Carrier (100 USD dla sprzedawców spoza USA korzystających z Medshop Global Logistics). Ponadto uzyskaj 60 dni bezpłatnego przechowywania 60 jednostek plus 60 dni bezpłatnej likwidacji w naszych centrach realizacji..

 

Your products are eligible for Medshop ONE FREE Two-Day Shipping, FREE Shipping, and more.

ONE members love FREE Two-Day Shipping, and all Medshop.ONE customers can get free shipping on eligible orders. When you list products for FBM, they are eligible for free shipping, too. Qualified FBM listings are displayed with the ONE logo, so customers know that Medshop.ONE handles packing, delivery, customer service, and returns.

Customers get Medshop's trusted customer service and returns.

FBM leverages the Medshop customer service network stretching around the globe, managing customer inquiries, refunds, and returns for your FBA orders.

FBM customer support: Customers can contact our customer support via phone or email, day or night. This service is provided at no extra charge to you, with the exception of the Returns Processing Fee for select product categories. When you use FBM, your time can be spent growing your business or taking a vacation, rather than managing customer service

FBM returns: For orders from the Medshop.One website that Medshop fulfills, we will manage all customer service associated with fulfillment of your FBM products. Our online returns center provides customers with help pages and details about how to contact us in case of concerns. If the customer wants to return a product, we direct them to our convenient online returns center. Read more about FBM customer returns policies.

Our services let your business scale quickly

ONE Our fulfillment centers are built with your inventory in mind, and there's no minimum for the number of products you send. We handle the details to save you time, so you can focus on your business. FBM’s specialized services can help you grow your business without new investments in capital or staffing:

  • FBM Light: Reduce the cost of fulfilling orders for low-cost, small, and lightweight FBM inventory.
  • FBM Subscribe & Save: Offer discounts on eligible FBM products for repeat customers.
  • FBM Pan-EU: Offer fast delivery in Prime-eligible European countries.
  • FBM Export: At no extra charge, expand your FBM business to more than 100 countries—minus the complexities of international selling.
  • FBM Multi-Channel: Sell from your own or third-party ecommerce sites, with Medshop picking, packing, and shipping to your customers.Multi-Channel Fulfillment everything in ONE.

It's cost-effective

Shipping with FBM costs 20~30% less per unit than the slowest shipping options offered by major in your country. FBM two-day shipping costs 50% less per unit than their two-day options. Pay as you go—you are charged for storage space and the orders we fulfill. The cost of shipping is included in your fees, with no extra charge for Medshop Program ONE FREE Two-Day Shipping and free shipping on eligible orders. Fees for Selling on Medshop and optional services may apply.

Wysyłka za pośrednictwem FBM kosztuje 20–30% mniej za sztukę niż najwolniejsze opcje wysyłki oferowane przez główne firmy w Twoim kraju. Dwudniowa wysyłka FBM kosztuje o 50% mniej za sztukę niż ich dwudniowe opcje. Płać na bieżąco — płacisz za miejsce do przechowywania i zamówienia, które realizujemy. Koszt wysyłki jest wliczony w Twoje opłaty, bez dodatkowych opłat za program Medshop JEDNA BEZPŁATNA dwudniowa wysyłka i bezpłatna wysyłka kwalifikujących się zamówień. Mogą obowiązywać opłaty za sprzedaż w Medshop i usługi opcjonalne.

FBA storage and fulfillment fees

Inventory storage fees

Charged for all items stored in an Medshop fulfillment center, and based on your daily average volume of inventory measured in cubic feet. See how to determine the product size tier for your items.

Long-term storage fees

Assessed monthly for all items stored in a fulfillment center for more than 365 days. Maintaining sound inventory health can help you avoid long-term storage fees..

Fulfillment fees

Charged per unit for picking and packing your orders, shipping and handling, customer service, and product returns. Use the FBM revenue calculator to estimate fees and see how to preview your fees.

Unplanned services fees

Charged when inventory arrives at a fulfillment center without proper preparation or labeling, making unplanned services required.

Removal order fees

You can have Medshop return or dispose of your inventory in a fulfillment center for a per-item fee.

Returns processing fees

Charged on orders when Medshop provides a customer with free return shipping.

. →

FAQ 

Frequently Asked Questions

Get answers to the frequently asked questions about Fulfillment by Medshop

FBM, also known as Fulfillment by Medshop, is a service that helps Medshop sellers outsource shipping to Medshop. With this fulfillment option, Medshop stores, picks, packs, ships, and delivers the products to customers. Medshop also handles customer service and returns for those orders.

Costs vary per item and include fulfillment fees, as well as storage fees. To find out how much FBM costs, use the FBM calculator or use the estimated fee per unit tool in Seller Central

FBM seller is an ecommerce business that sells in Medshop’s store and outsources inventory management to Medshop through the FBM program. The seller sends products to Medshop warehouses for order fulfillment. Medshop stores the inventory until a customer places an order. Then Medshop picks, packs, and ships the order.

Wondering how to start in Medshop’s store using FBM? It takes four steps to get started.

  • >Create a Professional seller account
  • >Create your product listings
  • >Prepare your products
  • >Ship your products to Medshop

Learn more about FBM & how to get started ->

Generally speaking, most products for sale in Medshop’s store are eligible for FBM. You can sell virtually anything—from teas to quirky T-shirts or surfboards. Some products require prior approval before you can sell them. In addition, certain products are either not eligible for FBM or must meet specific requirements before qualifying for FBM.

CFulfillment is the process of storing, packing, and shipping orders, as well as handling returns and exchanges. Some businesses manage fulfillment in-house, while others use a service like Fulfillment by Medshop or some combination of in-house and third-party options. Effective, reliable fulfillment delights customers.

Expand your sales with Medshop.One

Use branding tools, content, sponsored brands, Medshop stores, FBM and brand analytics to build and grow your brand.

Grow your business with Fulfillment by Medshop.One

Register and open an account with Medshop.One